ลำดับชนิดกีฬาสถานที่พักผู้ประสานงานสังกัด
1กรีฑาโรงเรียนเทศบาล1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) อ.เมืองบุรีรัมย์นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนคำ (086-2591730)
นายสัญญา ผลดิลก (084-7230820)
นางกัลยาวีร์ ละเอียดอ่อน (095-8656519)
นางสิริมาศ ศิริสุวรรณ (092-8942646)
ภาค 1 - ภาค 3
1กรีฑาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์นายสง่า แต่เชื้อสาย (085-6348282)
นายสมชาย อินทร์ปรางค์ (081-8761853)
นายวรงค์ แก้บุญเรือง (080-4680084)
นายธิติศักดิ์ สันดี (085-3011463)
ภาค 4
1กรีฑาโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์นายสุชาติ บุญวีรบุตร (081-6006544)
นายประกาศิต รินไธสง (096-3175945)
นายเพชรไพฑูรย์ บุราสิทธิ์ (098-2318898)
ภาค 5
2กาบัดดี้โรงเรียนพระครูพิทยาคม อ.เมืองบุรีรัมย์นายธนโชติ สีทอง (097-3319812)
นางอวัสดา ไชยวรณ์ (088-7081525)
นางประภาวรินทร์ อินทร์พิทักษ์ (094-8244426)
ภาค 1 - ภาค 5
3กีฬาทางอากาศโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก อ.เมืองบุรีรัมย์นายจิรยศ จรดรัมย์ (092-8570525)
นางวิลาสินี ปิตะรัมย์ (087-2420418)
ภาค 1 - ภาค 5
3เรือพายโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก อ.เมืองบุรีรัมย์นางวิลาสินี ปิตะรัมย์ (087-2420418)(เฉพาะจังหวัด) อุตรดิตถ์/น่าน/แม่ฮ่องสอน
4ลีลาศโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์นายสุชาติ บุญวีรบุตร (081-6006544)
นายประกาศิต รินไธสง (096-3175945)
นายเพชรไพฑูรย์ บุราสิทธิ์ (098-2318898)
ภาค 1 - ภาค 5
5คริกเก็ตโรงเรียนธารทองพิทยาคม อ.ลำปลายมาศนางไกรวรรณ สาช่อฟ้า (093-8823039)ภาค 1 - ภาค 5
6คาราเต้-โดโรงเรียนนางรอง อ.นางรองสิบเอกอภิเชษฐ์ เพ็งสอน (085-3113123)ภาค 1 - ภาค 5
7จักรยานโรงเรียนสองห้องพิทยาคม อ.เมืองบุรีรัมย์นายบุญชาย โชยรัมย์ (082-1512852)
นางพรทิพย์ เอี่ยมมาลา (081-0752128)
นางสาวสวิตตา ปัจจัย (086-3046135)
ภาค 1 - ภาค 5
8เจ็ตสกีโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย อ.ประโคนชัยนางเอมอร มหาชนะวงศ์ (090-2373245)ภาค 1 และ ภาค 2
9ชักกะเย่อโรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อ.นางรองนายโกวิทย์ เจริญพจน์ (086-8688795)ภาค 1 - ภาค 5
10ซอฟท์เทนนิสโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อ.บ้านด่านนายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส (081-7184270)
นางบุญหมาย ไชยศรีรัมย์ (098-0971457 )
นายสมจิตร รสหอม ( 083-1258529)
ภาค 1 - ภาค 5
11ซอฟท์บอลโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อ.ห้วยราชนายบุญล้อม ชอบชล (089-6245483)
นายวุฒิพงษ์ ชุมพลวงศ์ (087-7444890)
นายธิติภัทร์ ทองเงิน (083-7423309)
ภาค 1 - 5
12เซปักตะกร้อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์นายสมัคร นรินทร์รัมย์ (095-6056295)ภาค 1 - ภาค 4
12ตะกร้อ (ลอดห่วง)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์นายสมัคร นรินทร์รัมย์ (095-6056295)ภาค 1 - ภาค 4
12ตะกร้อ (ชายหาด)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์นายสมัคร นรินทร์รัมย์ (095-6056295)ภาค 1 - ภาค 4
12เซปักตะกร้อโรงเรียนไตรภูมิวิทยา อ.เมืองบุรีรัมย์นายอภิชาติ ชึดนอก (062-2032787)ภาค 5
12ตะกร้อ (ลอดห่วง)โรงเรียนไตรภูมิวิทยา อ.เมืองบุรีรัมย์นายอภิชาติ ชึดนอก (062-2032787)ภาค 5
12ตะกร้อ (ชายหาด)โรงเรียนไตรภูมิวิทยา อ.เมืองบุรีรัมย์นายอภิชาติ ชึดนอก (062-2032787)ภาค 5
13เทควันโดโรงเรียนนางรอง อ.นางรองนายประเสริฐ ปิ่นแก้ว (093-0860298)
สิบเอกอภิเชษฐ์ เพ็งสอน (085-3113123)
ภาค 1 - ภาค 5
14เทนนิสโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ อ.เมืองบุรีรัมย์นายวิวัฒน์ จันทร์ส่องศรี (081-8769788)ภาค 1 - ภาค 5
15เทเบิลเทนนิสโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลภิเษก อ.บ้านด่านนายสมพงษ์ สระบัว (091-8345340)ภาค 1 - ภาค 5
16เนตบอลโรงเรียนลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศนายสมชาย สกุลไพศาล (085-6116680)ภาค 1 - ภาค 5
17บริดจ์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อ.เมืองบุรีรัมย์นายสุเทพ ทรงประโคน (090-1415491)ภาค 1 - ภาค 5
18บาสเกตบอลโรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง อ.เมืองบุรีรัมย์นางกุศลิน อมรพลัง (081-7892802)ภาค 1 และ ภาค 3
18บาสเกตบอลโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อ.เมืองบุรีรัมย์นายวราวุธ อุตรรัมย์ (085-2045251)
นายสำฤทธิ์ ค้ำคูณ (085-4266372)
นายวิโรจน์ สุริเทศ (089-8645892)
ภาค 2 , ภาค 4 และ ภาค 5
19แบดมินตันโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทศิลป์) อ.เมืองบุรีรัมย์นายสาคร กางรัมย์ (091-0171565)
นายสมดุลย์ ดีรัมย์ (081-3904862)
ภาค 1 - ภาค 5
20ปันจักสีลัตโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อ.ประโคนชัยนายเอกชัย บำรุงแคว้น (081-2659819)ภาค 1 และ ภาค 2
20ปันจักสีลัตโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อ.ประโคนชัยนายเลิศศักดิ์ บันรัมย์ (085-2034391)ภาค 3 ภาค 4 และ ภาค 5
21เปตองกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์นายนโชกร อัครวงศ์วินัย (063-9037828)ภาค 1 - ภาค 5 (ฉพาะชาย)
21เปตองโรงเรียนบ้านเขากระโดง อ.เมืองบุรีรัมย์นางเพ็ญศรี สุวรรณพึง (089-6240276)ภาค 1 - ภาค 5 (ฉพาะหญิง)
22เพาะกายโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง อ.เมืองบุรีรัมย์นายครรชิต สะโลรัมย์ (081-0718783)ภาค 1 - ภาค 5
23ฟันดาบสากลโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมืองบุรีรัมย์นายนภกร กุลจิตติธาดา (097-3371094)
นายอธิราช ชึดนอก (098-5853343)
ภาค 1 - ภาค 5
24ฟุตบอล (ชาย)โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม อ.เมืองบุรีรัมย์นายพนัส วิโสรัมย์ (087-2532784)ภาค 1 - ภาค 5
24ฟุตบอล (หญิง)โรงเรียนนางรองพิทยาคม อ.นางรองนายสุมิตร อันทามา (085-6828534)
นายสุรธี เครือบคนโท (089-8457228)
ภาค 1 - ภาค 5
24ฟุตซอล (ชาย/หญิง)โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมืองบุรีรัมย์นายสุคนธ์ แสนมณี (081-2658072)
นายนภกร กุลจิตติธาดา (097-3371094)
นายอธิราช ชึดนอก (098-5853343)
ภาค 1 - ภาค 5
25มวยไทยสมัครเล่นโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัยนายสมเกียรติ รองประโคน (082-4960668)
นางสาวศิริลักษณ์ เจริญรัมย์ (096-6724931)
นายพนาเวช แดงศรี (080-2841290)
ภาค 1 - ภาค 5
26มวยปล้ำในร่ม/มวยปล้ำชายหาดโรงเรียนเทศบาล1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) อ.เมืองบุรีรัมย์นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนคำ (086-2591730)ภาค 1
26มวยปล้ำในร่ม/มวยปล้ำชายหาดโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อ.เมืองบุรีรัมย์นายสุเทพ ทรงประโคน (090-1415491)ภาค 2
26มวยปล้ำในร่ม/มวยปล้ำชายหาดโรงเรียนเทศบาล 3 อ.เมืองบุรีรัมย์นายอธิวัฒน์ รักพร้า (087-7200024)
นายพรพิทักษ์ สังคะทิพย์ (089-8484029)
ภาค 3 และ ภาค 4
26มวยปล้ำในร่ม/มวยปล้ำชายหาดโรงเรียนไตรภูมิวิทยา อ.เมืองบุรีรัมย์นายอภิชาติ ชึดนอก (062-2032787)ภาค 5
27มวยสากลสมัครเล่นโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อ.ประโคนชัยนายชิษณุพงษ์ ไชยรินทร์ (085-4834144)ภาค 1 - ภาค 5
28ยกน้ำหนักโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อ.เมืองบุรีรัมย์นายนุภาพ อพรรัมย์ (098-1050070)
นางสาวศิริรัตน์ อนุพันธุ์ (096-4766958)
นางวิภาวี บุบพาพันธุ์ (080-7256653)
ภาค 1 - ภาค 5
29ยูโดโรงเรียนภัทรบพิตร อ.เมืองบุรีรัมย์นายธนกร เนียมไธสง (099-2626197)ภาค 1 - ภาค 5
30ยูยิตสูโรงเรียนภัทรบพิตร อ.เมืองบุรีรัมย์นายชวลิต เจนศิริศักดิ์ (081-9664336)
นายราชัน อาจปรุ (089-2834222)
ภาค 1 - ภาค 5
31รักบี้ฟุตบอลกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 อ.เมืองบุรีรัมย์ร้อยตรีมงคล อุดหนุน (097-3405552)ภาค 1 - ภาค 5 (เฉพาะชาย)
31รักบี้ฟุตบอลมณฑลทหารบกที่ 26 อ.เมืองบุรีรัมย์พันตรีสงบ ศรีธรรมมา (087-8788949)ภาค 1 - ภาค 5 (เฉพาะหญิง)
32เรือพายโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ อ.เมืองบุรีรัมย์นางถนอมจิตร สำเร็จรัมย์ (094-2916089)ภาค 1
32เรือพายโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) อ.เมืองบุรีรัมย์นายชยพัทธ์ คร่ำทอง (086-2625588)
นายณัฐพงษ์ ผลสมหว้ง (088-4918506)
ภาค 2
32เรือพายโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา อ.เมืองบุรีรัมย์นายเฉลิม ศรนารายณ์ (098-1388288)ภาค 3 นครราชสีมา/บุรีรัมย์/สุรินทร์
32เรือพายโรงเรียนบ้านโคกระกา อ.เมืองบุรีรัมย์นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ (093-3581198)
นางฉัฐธยาน์ สุวรรณศรีทวี (087-2585802)
นายปริญญา ทรงบรรพต (063-1695051)
ภาค 3 อุบลราชธานี/นครพนม/มุกดาหาร/บึงกาฬ
32เรือพายโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ อ.เมืองบุรีรัมย์นายสมภพ แนบสุข (084-4979616)ภาค 4
32เรือพายโรงเรียนบ้านฝังงา อ.เมืองบุรีรัมย์นายบรรยง วิชัยงวศ์ (089-4272573)ภาค 5 (เฉพาะจังหวัด) เชียงใหม่/ลำพูน/ลำปาง
32เรือพายโรงเรียนเสม็ดโคกตาล อ.เมืองบุรีรัมย์นายอรรถพล ชาติรัมย์ (081-7254250)
นายสมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุล ( 081-8792750)
ภาค 1 - ภาค 5 (เฉพาะจังหวัด) สมุทรปราการ/นครสวรรค์/อำนาจเจริญ/ชุมพร/ปัตตานี/พิจิตร
33วอลเลย์บอลในร่ม (ชาย)โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู อ.เมืองบุรีรัมย์นายประเสริฐ สัสดี (089-5814182)ภาค 1 และ ภาค 4 - ภาค 5
33วอลเลย์บอลในร่ม (ชาย)โรงเรียนบ้านโคกวัด อ.เมืองบุรีรัมย์นางภคมน ศรีธรรมา (090-2673434)
นางสาวบรรจง แขรัมย์ (089-9467703)
นางธนัดดา วิเศษรัมย์ (099-1484115)
ภาค 2 และ ภาค 3
33วอลเลย์บอลในร่ม (หญิง)โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลภิเษก อ.บ้านด่านนายสมพงษ์ สระบัว (091-8345340)ภาค 1 - ภาค 5
33วอลเลย์บอลชายหาดวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์นายเสกสรรค์ สุเทียนตะวัน (082-7506488)ภาค 1 - ภาค 5
34วูซูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัยนายสมเกียรติ รองประโคน (082-4960668)
นางสาวศิริลักษณ์ เจริญรัมย์ (096-6724931)
นายพนาเวช แดงศรี (080-2841290)
ภาค 1 - ภาค 4
34วูซูโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย อ.ประโคนชัยนางเอมอร มหาชนะวงศ์ (090-2373245)ภาค 5
35วู๊ดบอลโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อ.เมืองบุรีรัมย์นายนุภาพ อพรรัมย์ (098-1050070)ภาค 1 - ภาค 4
35วู๊ดบอลโรงเรียนภัทรบพิตร อ.เมืองบุรีรัมย์นายธนากร เนียมไสง (099-2626197)ภาค 5
36สนุกเกอร์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทศิลป์) อ.เมืองบุรีรัมย์นายสมดุลย์ ดีรัมย์ (081-3904862)
นายสาคร กางรัมย์ ( 091-0171565)
ภาค 1 - ภาค 5
37หมากล้อมโรงเรียนลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศนายปัญญา ติวงษา (087-8741707)ภาค 1 - ภาค 5
38เอ็กซ์ตรีมโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ อ.เมืองบุรีรัมย์นายไพโรจน์ อุตรวิเชียร (097-3352541)ภาค 1 - ภาค 5
39ฮอกกี้ (ในร่ม)โรงเรียนกระสังพิทยาคม อ.กระสังนายประยอง ดาราย้อย (081-6436407)ภาค 1 - ภาค 5
39ฮอกกี้ (กลางแจ้ง)โรงเรียนกระสังพิทยาคม อ.กระสังนายประถม นิธุรัมย์ (089-8657569)
นายธีรภัทร์ สัตตารัมย์ (089-6841070)
ภาค 1 - ภาค 5
40แฮนด์บอลในร่ม (ชาย)โรงเรียนภัทรบพิตร อ.เมืองบุรีรัมย์นายชวลิต เจนศิริศักดิ์ (081-9664336)ภาค 1 (เฉพาะชาย)
40แฮนด์บอลในร่ม (หญิง)โรงเรียนภัทรบพิตร อ.เมืองบุรีรัมย์นายธนกร เนียมไธสง (099-2626197)ภาค 1 และ ภาค 3 - ภาค 5 (เฉพาะหญิง)
40แฮนด์บอลชายหาดโรงเรียนภัทรบพิตร อ.เมืองบุรีรัมย์นายราชัน อาจปรุ (089-2834222)ภาค 1
40แฮนด์บอลในร่ม (ชาย)โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา อ.เมืองบุรีรัมย์นายชาติชาย อินพิทักษ์ (083-7230901)
ส.ต.อ.บุญชื่น บุราณสุข (083-3670633)
ภาค 2 (เฉพาะชาย)
40แฮนด์บอลชายหาดโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา อ.เมืองบุรีรัมย์นายชาติชาย อินพิทักษ์ (083-7230901)
ส.ต.อ.บุญชื่น บุราณสุข (083-3670633)
ภาค 2 (เฉพาะชาย)
41แฮนด์บอลในร่ม (ชาย)วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์นายวัลลภ สหุนาฬุ (081-7135605)ภาค 3 (เฉพาะชาย)
41แฮนด์บอลชายหาดวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์นายวัลลภ สหุนาฬุ (081-7135605)ภาค 3
41แฮนด์บอลในร่ม (ชาย)โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) อ.เมืองบุรีรัมย์นายอนันต์ ศรีคำ (085-7664750)ภาค 4 (เฉพาะชาย)
41แฮนด์บอลชายหาดโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) อ.เมืองบุรีรัมย์นางรัชนี บุตรสุด (062-3856549)
ว่าที่ ร.ต.มนตรี วิเศษรัมย์ (090-7121199)
ภาค 4
41แฮนด์บอลในร่ม (ชาย)โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) อ.เมืองบุรีรัมย์นายปิยะ ศิลากุล (085-4919911)ภาค 5 (เฉพาะชาย)
41แฮนด์บอลชายหาดโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) อ.เมืองบุรีรัมย์นายศรัณย์ โกษากุล ( 090-9156956 )ภาค 5
42กรุงเทพมหานครโรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) อ.เมืองบุรีรัมย์นายสุขพัฒน์ วิหาร (089-8452496)
นายธีรภัทร เวศสุวรรณ (086-2501245)
กรุงเทพมหานคร
43ยิมนาสติกสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานายเชวงพจน์ ครองธานินทร์ (089-1576868)
นางรัตนา พนาสรรค์ (095-6139959)
นายสนธิ เครือภูเขียว (091-3388164)
กกท.ภาค 1- ภาค 5
43ยิงปืนสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานายเชวงพจน์ ครองธานินทร์ (089-1576868)
นางรัตนา พนาสรรค์ (095-6139959)
นายสนธิ เครือภูเขียว (091-3388164)
กกท.ภาค 1- ภาค 5
43ว่ายน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานายเชวงพจน์ ครองธานินทร์ (089-1576868)
นางรัตนา พนาสรรค์ (095-6139959)
นายสนธิ เครือภูเขียว (091-3388164)
กกท.ภาค 1- ภาค 5
43จักรยาน (ลู่)สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานายเชวงพจน์ ครองธานินทร์ (089-1576868)
นางรัตนา พนาสรรค์ (095-6139959)
นายสนธิ เครือภูเขียว (091-3388164)
กกท.ภาค 1- ภาค 5
43จักรยาน (BMX)สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานายเชวงพจน์ ครองธานินทร์ (089-1576868)
นางรัตนา พนาสรรค์ (095-6139959)
นายสนธิ เครือภูเขียว (091-3388164)
กกท.ภาค 1- ภาค 5
43กอล์ฟสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานายเชวงพจน์ ครองธานินทร์ (089-1576868)
นางรัตนา พนาสรรค์ (095-6139959)
นายสนธิ เครือภูเขียว (091-3388164)
กกท.ภาค 1- ภาค 5