รายชื่อผู้ประสานงานประจำศูนย์

ลำดับชื่อตำแหน่งโทรศัพท์
1นายธีรนัย นพตลุงหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง091-0179009
2นางพันธิตรา ไทยเทียมนักวิชาการขนส่งชานาญการ095-3439955
3นางสาววริสรา สนเคหงษ์นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ085-1806038
4นางสาวเกศจิรพัชร อยู่ยืนยงรติกรนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ099-9745991
5เบอร์โทรศัพท์ประจำศูนย์-044-613173

ข้อปฏิบัติการขอใช้รถรับ-ส่ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ “บุรีรัมย์เกมส์”

  1. ฝ่ายยานพาหนะและระบบขนส่ง ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน ณ ห้อง GPS ชั้น ๓ สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 044-613173
  2. รถรับ-ส่ง จะเริ่มให้บริการกับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ “บุรีรัมย์เกมส์” ระหว่างวันที่ 8-20 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.30–20.00 น. หรือจนกว่าการแข่งขันจะแล้วเสร็จในแต่ละชนิดกีฬา
  3. การขอใช้รถรับ-ส่ง ทุกครั้ง จะสงวนสิทธิ์การใช้รถรับ-ส่ง เฉพาะการเดินทางไปยัง สนามแข่งขัน, สถานที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ , เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน และเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (เท่านั้น) และขอความร่วมมือให้ยื่นแบบคาขอใช้รถรับ-ส่ง (ตามแบบฟอร์ม) ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (โดยระบบจะตัดรอบการจองรถรับ-ส่ง เวลา 16.00 น. ของแต่ละวัน)
  4. การขอใช้รถรับ-ส่ง ทุกครั้ง ให้ทุกท่านจัดส่งแบบคำขอใช้รถ ผ่านช่องทาง QR Code ของระบบการจองคิวรถรับ-ส่ง นักกีฬา “บุรีรัมย์เกมส์” (เท่านั้น)
  5. ฝ่ายยานพาหนะและระบบขนส่ง “บุรีรัมย์เกมส์” จะอนุมัติคาขอใช้รถรับ-ส่ง และจะแจ้งตอบรับการขอใช้รถกลับไป ผ่านช่องทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่ทางผู้ขอใช้รถแจ้งไว้ในระบบ

ป้ายแสดงจุดรับ-ส่ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่

นามบัตรระบบจองคิวรถ และ ระเบียบการขอใช้รถ รับ-ส่ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่

สติ๊กเกอร์ติดรถรับ-ส่ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่