ที่ชนิดกีฬา/ตำแหน่งชื่อ - สกุลตำแหน่งสถานที่ทำงานโทรศัพท์
1กรีฑา
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันดร.กระพัน ศรีงานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์081-9977614
กรรมการและเลขานุการนายนพดล อิ่มสุดอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์086-4200543 , 081-8806320
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายนพดล อิ่มสุดอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์086-4200543 , 081-8806320
2เปตอง
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์089-2809853
กรรมการและเลขานุการนายอุกฤษฐ์ หงษ์ไธสงป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์063-2028637
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายชโนกรณ์ อัครวงศ์วินัยผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์063-9037828
3บาสเกตบอล
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายสรายุทธ เสลารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองโรงเรียนนางรอง081-8772602
กรรมการและเลขานุการนายจักรพันธ์ พิรักษารองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองโรงเรียนนางรอง095-6616837
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายวรากร วัฒนานนท์เสถียรครู โรงเรียนนางรองโรงเรียนนางรอง086-8778359
4เทควันโด
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายสรายุทธ เสลารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองโรงเรียนนางรอง081-8772602
กรรมการและเลขานุการนายประสิทธิ์ โคตรภูธรรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองโรงเรียนนางรอง083-3790880
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายประสิทธิ์ บุญนามครู โรงเรียนนางรองโรงเรียนนางรอง087-6511007
5คาราเต้-โด
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายสรายุทธ เสลารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองโรงเรียนนางรอง081-8772602
กรรมการและเลขานุการนายดารินทร์ เสลารักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองโรงเรียนนางรอง089-2837513
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิค นายประสิทธิ์ บุญนามครู โรงเรียนนางรองโรงเรียนนางรอง087-6511007
6จักรยาน (ถนน)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายมานัส เวียงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม085-6116679
กรรมการและเลขานุการนายพรเทพ สังฆะมณีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม081-3832448
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายมงคล สท้านพลครู โรงเรียนบ้านโคกวัดโรงเรียนบ้านโคกวัด088-5839343
จักรยาน (ดาวน์ฮิล/ครอสคันทรี)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายมานัส เวียงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม085-6116679
กรรมการและเลขานุการนายพรเทพ สังฆะมณีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม081-3832448
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายมงคล สท้านพลครู โรงเรียนบ้านโคกวัดโรงเรียนบ้านโคกวัด088-5839343
จักรยาน (ลู่)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายชาญชัย บัวสรวงประธานสโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมาสโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา095-9787935
กรรมการและเลขานุการนายไวยวิทย์ กิตติไกรศรีกุลรองประธานสโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมาสโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา089-8474488
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายไวยวิทย์ กิตติไกรศรีกุลรองประธานสโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมาสโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา089-8474488
จักรยาน (BMX)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายชาญชัย บัวสรวงประธานสโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมาสโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา095-9787935
กรรมการและเลขานุการนายไวยวิทย์ กิตติไกรศรีกุลรองประธานสโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมาสโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา089-8474488
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายไวยวิทย์ กิตติไกรศรีกุลรองประธานสโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมาสโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา089-8474488
7ตะกร้อ (เซปักตะกร้อ)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันรศ.มาลิณี จุโฑปะมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์081-8775265
กรรมการและเลขานุการดร.กระพัน ศรีงานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์081-9977614
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายเชิดศักดิ์ แก้วแกมดาอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์080-3343187
ตะกร้อ (ตะกร้อลอดห่วง)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายโกศล เสนาปักธงไชยผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกโรงเรียนสตึก098-5288696
กรรมการและเลขานุการนายเสฏฐศิษฏ์ วัฒนภักดีกิจผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 081-4701389
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายบุญชาย โชยรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนสองห้องพิทยาคมโรงเรียนสองห้องพิทยาคม082-1512852
ตะกร้อ (ตะกร้อชายหาด)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนางน้ำค้าง โชยรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวรดิษฐ์โรงเรียนวัดวรดิษฐ์090-9233331
กรรมการและเลขานุการนายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์089-7175298
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายบุญชาย โชยรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนสองห้องพิทยาคมโรงเรียนสองห้องพิทยาคม082-1512852
8เทนนิส
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันรศ.มาลิณี จุโฑปะมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์081-8775265
กรรมการและเลขานุการดร.กระพัน ศรีงานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์081-9977614
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายวิศรุต ศรีแก้วอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์088-5825952
9ซอฟท์เทนนิส
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันรศ.มาลิณี จุโฑปะมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์081-8775265
กรรมการและเลขานุการดร.กระพัน ศรีงานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์081-9977614
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายวิศรุต ศรีแก้วอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์088-5825952
10แบดมินตัน
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันว่าที่พันตรี ดร.สุพจน์ ธนานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตรโรงเรียนภัทรบพิตร065-2479652
กรรมการและเลขานุการนายณัฐพงศ์ รสหอมครู โรงเรียนภัทรบพิตรโรงเรียนภัทรบพิตร088-5928256
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายนพดล นพไธสงครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม089-5833266
11ฟุตบอล (ชาย)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายสำเร็จ จบสัญจรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม094-2857485
กรรมการและเลขานุการนายปัญญา สาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโคนโรงเรียนบ้านหินโคน061-1695059
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายสกล เหล่าบุรีครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม080-1572248
ฟุตบอล (หญิง)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายสรายุทธ เสลารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองโรงเรียนนางรอง081-8772602
กรรมการและเลขานุการนายอุดม นามสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองโรงเรียนนางรอง097-3350227
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิค นายภาณุพงศ์ สังขรักษ์ครู โรงเรียนนางรองโรงเรียนนางรอง097-9982595
ฟุตซอล (ชาย/หญิง)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายปัณณทัต วิวัตรชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัม์พิทยาคมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม089-7178241
กรรมการและเลขานุการนายคณาวุฒิ วิวัตรชัยครู โรงเรียนบุรีรัม์พิทยาคมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม065-8570809
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิค นายวัชรินทร์ คงนุรัตน์ครู โรงเรียนบุรีรัม์พิทยาคมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม081-0718977
12ยกน้ำหนัก
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายมานัส เวียงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม085-6116679
กรรมการและเลขานุการนายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมลนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัวสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว081-9761210
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายรัชเดช ทรงชัยยศครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม093-1959151
13สนุกเกอร์
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายเจษฎากร เขียนนิลศิรินายกเทศมนตรีตำบลสามแวงสำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง088-5952120
กรรมการและเลขานุการนายนิพนธ์ เงยวิจิตรผู้บริหาร Crucible Snooker Club Buriram Crucible Snooker Club Buriram 086-7199949
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนางสาวปทุมพร แสงลีเจ้าหน้าที่ Crucible Snooker Club Buriram Crucible Snooker Club Buriram 098-3238825
14เรือพาย
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)087-2515337
กรรมการและเลขานุการนายชยพัทธ์ คร่ำทองครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)086-2625588
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายทัศนะ ชนพิมายหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด081-9994635
15มวยสากลสมัครเล่น
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์089-7175298
กรรมการและเลขานุการนายประหยัด เมื่อประโคนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์086-0404723
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนางสมบัติ ปลัดศรีช่วยครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์080-7395760
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายภานุ ลุนพรมครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม083-3727213
16ปันจักสีลัต
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์089-7175298
กรรมการและเลขานุการนายชัชวาล มุ่งเอื้อมกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์087-2439490
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายอวยพร จ่าภาครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์091-0134177
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายกุหลาบ แสนจันทร์ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม081-5479278
17วอลเลย์บอล (ในร่ม)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันรศ.มาลิณี จุโฑปะมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์081-8775265
กรรมการและเลขานุการดร.กระพัน ศรีงานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์081-9977614
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายสราวุธ ทัศนาวิวัฒน์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์088-5948659
วอลเลย์บอล (ชายหาด)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายชาตรี อัครสุขบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม081-7602542
กรรมการและเลขานุการนายภานุ ลุนพรมครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม083-3727213
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนางสาวธนิยา สิทธานนท์ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม087-6612112
18หมากล้อม
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายไพศาล สังกะเพศผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศโรงเรียนลำปลายมาศ085-1040488
กรรมการและเลขานุการนายอนันต์ สะโมรองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศโรงเรียนลำปลายมาศ097-3428760
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายสมบัติ ศรีผดุงครู โรงเรียนโรงเรียนลำปลายมาศโรงเรียนลำปลายมาศ087-7783233
19บริดจ์
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์088-5818797
กรรมการและเลขานุการนายสุเทพ ทรงประโคนครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์090-1415491
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายอธิศักดิ์ มณีภาคครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์096-3397357
20แฮนด์บอล (ในร่ม)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตรโรงเรียนภัทรบพิตร065-2479652
กรรมการและเลขานุการนายชวลิต เจนศิริศักดิ์ครู โรงเรียนภัทรบพิตรโรงเรียนภัทรบพิตร081-9664336
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายราชัน อาจปรุครู โรงเรียนภัทรบพิตรโรงเรียนภัทรบพิตร089-2834222
แฮนด์บอล (ชายหาด)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายปรีชา แก้ววิเชียรผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)089-4286793
กรรมการและเลขานุการนางสาวพัชราภรณ์ อ่อนคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)086-2591739
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายณัชชพล หนูมาครู โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)080-0050559
21เทเบิลเทนนิส
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายอรุณ อาณาเขตอดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร)ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว064-9355696
กรรมการและเลขานุการนายภากร เหมทานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดงโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง081-9991784
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายสุขพัฒน์ วิหารรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร)โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร)089-8452496
22ฮอกกี้ (ในร่ม)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดชผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคมโรงเรียนกระสังพิทยาคม064-0911911
กรรมการและเลขานุการนายประถม นิธุรัมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคมโรงเรียนกระสังพิทยาคม089-8657569
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายโอภาส บุญแย้มครู โรงเรียนกระสังพิทยาคมโรงเรียนกระสังพิทยาคม081-3606739
ฮอกกี้ (กลางแจ้ง)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดชผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคมโรงเรียนกระสังพิทยาคม064-0911911
กรรมการและเลขานุการนายเพชรไพฑูรย์ กาญจนทรัพย์สินครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคมโรงเรียนกระสังพิทยาคม081-6607473
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายธีรภัทร์ สัตตารัมย์ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคมโรงเรียนกระสังพิทยาคม089-6841070
23วูซู (ประลองยุทธ/ยุทธลีลา/ราชสีห์)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันดร.ชำนาญ บุญวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม086-5815815
กรรมการและเลขานุการนายพัฒณพงษ์ มมประโคนรองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม091-4912002
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายพนาเวช แดงศรีครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม097-3343840
24มวยไทยสมัครเล่น
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันดร.ชำนาญ บุญวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม086-5815815
กรรมการและเลขานุการนายบัณฑิต สุดประโคนรองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม089-2826131
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายบรรจง เรืองสุขสุดครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม089-8458863 , 063-7722117
25วู้ดบอล
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายมานัส เวียงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม085-6116679
กรรมการและเลขานุการนายรังสิมันตุ์ เชือนรัมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม062-9095372
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายปรารภ แกกูลครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม081-1855645
26ยูโด
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตรโรงเรียนภัทรบพิตร065-2479652
กรรมการและเลขานุการนายชวลิต เจนศิริศักดิ์ครู โรงเรียนภัทรบพิตรโรงเรียนภัทรบพิตร081-9664336
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายราชัน อาจปรุครู โรงเรียนภัทรบพิตรโรงเรียนภัทรบพิตร089-2834222
27ยูยิตสู
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตรโรงเรียนภัทรบพิตร065-2479652
กรรมการและเลขานุการนายชวลิต เจนศิริศักดิ์ครู โรงเรียนภัทรบพิตรโรงเรียนภัทรบพิตร081-9664336
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายราชัน อาจปรุครู โรงเรียนภัทรบพิตรโรงเรียนภัทรบพิตร089-2834222
28ลีลาศ
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายชาญชัย ไชยพิศผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์083-3711409
กรรมการและเลขานุการนายสุชาติ บุญวีรบุตรครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์081-6006544
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายประกาศิต รินไธสงครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์096-3175945
29เนตบอล
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายไพศาล สังกะเพศผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศโรงเรียนลำปลายมาศ085-1040488
กรรมการและเลขานุการนายอภิชัย วันล้วนรองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศโรงเรียนลำปลายมาศ087-2578386
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายสมคิด ใยไธสงครู โรงเรียนลำปลายมาศโรงเรียนลำปลายมาศ089-0796678
30มวยปล้ำ (ในร่ม)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนางเพ็ญแข แสงงามผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3โรงเรียนเทศบาล 3097-3016819
กรรมการและเลขานุการนางธิดาภร์ เดชโชคชัยครู โรงเรียนเทศบาล 3โรงเรียนเทศบาล 3081-7229039
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายอธิวัฒน์ รักพร้าครู โรงเรียนเทศบาล 3โรงเรียนเทศบาล 3087-7200042
มวยปล้ำ (ชายหาด)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนางเพ็ญแข แสงงามผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3โรงเรียนเทศบาล 3097-3016819
กรรมการและเลขานุการนางสาวจีราวรรณ ปกติครู โรงเรียนเทศบาล 3โรงเรียนเทศบาล 3088-4835538
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายเทอดศักดิ์ ปวงสุขครู โรงเรียนเทศบาล 3โรงเรียนเทศบาล 3097-1520191
31รักบี้ฟุตบอล
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันพลตรี รณกร ปานกุลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26มณฑลทหารบกที่ 26081-6004123
กรรมการและเลขานุการพันเอก ทินกร ประสีระเตสังรองเสนาธิการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26มณฑลทหารบกที่ 26080-1868430
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคพันโท พงศ์กรณ์ จำนงค์ประโคนรองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 26มณฑลทหารบกที่ 26084-4299792
32เพาะกาย
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายยุทธชัย พงศ์พณิชรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์091-4149999
กรรมการและเลขานุการนายสวัสดิ์ ชะนะพินผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์081-9979962
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนางภคพร ไทยเพ็ชร์นักสันทนาการชำนาญการสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์084-9617711
33เอ็กซ์ตรีม
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายสุเทพ จำเนียรกูลผู้อำนวยการโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม094-2725599
กรรมการและเลขานุการนายสมบูรณ์ ษมากิตติครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม089-2827401
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายวิโรจน์ สุริเทศครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม089-8645892
34เจ็ตสกี
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายประสงค์ พวงไพบูลย์นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัยสำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย089-5849841
กรรมการและเลขานุการนายกิตติชัย เชาวนกุลหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เทศบาลตำบลประโคนชัยสำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย086-8650706
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายพิทักษ์ เมื่อประโคนรองปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัยสำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย093-3236633
35ฟันดาบสากล
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายปัณณทัต วิวัตรชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัม์พิทยาคมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม089-7178241
กรรมการและเลขานุการนายธงชัย ทองคำครู โรงเรียนบุรีรัม์พิทยาคมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม083-5764950
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายกุลยุทธ คะเรียงรัมย์ครู โรงเรียนบุรีรัม์พิทยาคมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม094-5159389
36กอล์ฟ
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายวุฒิชัย โพธิ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเขือโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ089-8450104
กรรมการและเลขานุการนายสุรเกียรติ ธนพงศ์ศรีกูลผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟศูนย์ศึกษากีฬากอล์ฟจังหวัดบุรีรัมย์093-4680170
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายจิรพนธ์ เสือแสงทองผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟศูนย์ศึกษากีฬากอล์ฟจังหวัดบุรีรัมย์083-4685862
37ซอฟท์บอล
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายไพบูลย์ มั่นยืนผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม086-2482123
กรรมการและเลขานุการนายบุญล้อม ชอบชลครู โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม รก.รองผู้อำนวยการฯโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม089-6245483
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายพรชัย ชุตินิรันดร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม080-4883999
38กีฬาทางอากาศ (ร่มร่อน/ร่มบิน/เครื่องบินจำลอง)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายสุนทร เสาร์ทองผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จร.บร.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.บร.081-9091062
กรรมการและเลขานุการนายรัชพล เดิมทำรัมย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.บร.086-4549989
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายสมณรงค์ วิยาสิงห์นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ชำนาญการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.บร.081-7096041
39กาบัดดี้
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายวีระศักดิ์ พินิจผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคมโรงเรียนพระครูพิทยาคม087-3788448
กรรมการและเลขานุการนายธนโชติ สีทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคมโรงเรียนพระครูพิทยาคม097-3319812
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายอิทธิพล ดาบรัมย์ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคมโรงเรียนพระครูพิทยาคม095-8462199
40คริกเก็ต
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายประภาส สนิทรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคมโรงเรียนธารทองพิทยาคม089-6295855
กรรมการและเลขานุการนางดวงเดือน เขื่อนคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคมโรงเรียนธารทองพิทยาคม099-3989364
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายสราวุฒิ ฉิมมาอุตครู โรงเรียนธารทองพิทยาคมโรงเรียนธารทองพิทยาคม095-6107759
41ชักกะเย่อ
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายมาโนช ตันเจริญนายกเทศมนตรีเมืองนางรองสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง081-9676767
กรรมการและเลขานุการนายทองใบ เพ็งธรรมปลัดเทศบาลเมืองนางรองสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง081-9556622
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายณัฐวุฒิ เข็มทิศหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เทศบาลเมืองนางรองสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง081-5935451
42ยิงปืน
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายเชวงพจน์ ครองธานินทร์พนักงานส่งเสริมกีฬา 6สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3089-1576868
กรรมการและเลขานุการนายศักดา นิลทราเจ้าหน้าที่สนามกีฬา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3082-6767005
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายศักดา นิลทราเจ้าหน้าที่สนามกีฬา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3082-6767005
43ว่ายน้ำ
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายจุมภฏ อินทรณัฐทร์อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี081-2653268
กรรมการและเลขานุการนายจงศักดา จันทาเจ้าหน้าที่สนามกีฬา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3085-3252599
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายจงศักดา จันทาเจ้าหน้าที่สนามกีฬา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3085-3252599
44ยิมนาสติก (ศิลป์/แอโรบิก/ลีลา)
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันนายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณษาผู้แทน สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย081-9501480
กรรมการและเลขานุการนายนพดล เล็กใบผู้แทน สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย081-6270415
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนายนพดล เล็กใบผู้แทน สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย081-6270415
45ฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันดร.สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์นายกสมาคมกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตและปสีดสเก็ตติ้งฯสมาคมกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตและปสีดสเก็ตติ้งฯ02-1867555
กรรมการและเลขานุการนางวันวิสาข์ ล่ำซำอุปนายกสมาคมกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตและปสีดสเก็ตติ้งฯสมาคมกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตและปสีดสเก็ตติ้งฯ02-1867555
ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคนางสาวพิมพ์ชนก ไชยวุฒิจนท.สมาคมกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตและปสีดสเก็ตติ้งฯสมาคมกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตและปสีดสเก็ตติ้งฯ081-1003469